O nás

Každý začiatok je ťažký

Dôležitý je však cieľ a vôľa dosiahnuť ho. Ako sa neskôr ukázalo, kým bola pretrhnutá cieľová páska, uplynul od pôvodnej myšlienky bezmála jeden rok. Pri zrode prvotnej myšlienky na založenie novej prešovskej galérie stáli ešte v roku 2004 akad. maliar Juraj Kresila, Stanislav Šalko a Laco Cuper za prešovskú výtvarnú a fotografickú obec, za realizátorov a hybnú silu projektu dvojica priateľov Andrej Balenčin a Marko Demčák. K tejto pätici sa postupne pridávali svojimi nápadmi a myšlienkami ďalší.

Výtvarné umenie nemalo v Prešove počas prvých rokov nového milénia na ružiach ustlané, umelci hľadali (často márne) priestor na prezentáciu svojej tvorby, často na hranici vlastnej existencie. Zrod Galérie Átrium na Floriánovej ulici bol teda prirodzeným výsledkom riešenia situácie umeleckej obce. Pre budúce generácie je potrebné priznať, že tento nepriaznivý stav bol zapríčinený nielen obrovskými spoločenskými, politickými a duchovnými zmenami našej republiky, ale aj paralelne prebiehajúcimi územnými transformáciami, reštrukturalizáciou štátnej správy a samosprávy, rýchlymi a často nezmyselnými personálnymi zmenami vo všetkých riadiacich orgánoch spoločnosti. Aktéri tohto neradostného vývoja buď na umenie čas nemali (starajúc sa o vlastné „korytá) alebo jednoducho nemali na umenie. Vznik Galérie Átrium bolo svojim spôsobom v tých časoch vzácnym podaním ruky umeleckej obci Prešova...

Štvrtok 13. januára 2005 je oficiálnym dňom zrodu novej galérie, aj keď tá svoju činnosť „ladila“ už v priebehu roka 2004 realizáciou niekoľkých výtvarných projektov (napr. od 17. 6. 2004 predajná výstava fotoobrazov). Prvá oficiálna výstava čestného predsedu Galérie Átrium Juraja Kresilu sa odohrala za daždivo-snehového podvečera spoločne s „pokrstením“ loga novej galérie pri vchode do výstavných priestorov.

Napriek prvotnému skepticizmu niektorých umelcov či milovníkov výtvarného umenia voči filozofii existencie galérie a jej spojení s kaviarensko-reštauračnými priestormi, galéria svojou pestrou činnosťou a umeleckým programom si získavala nielen záujem prešovských a mimoprešovských umelcov, ale predovšetkým verejnosti. Vďaka spomenutej filozofii stratégie, ktorá výtvarné umenie prirodzeným a nevtieravým spôsobom ponúka v príjemnom prostredí všetkým hladným a smädným, z tejto galérie sa stala jedna z najúspešnejších kmeňových umeleckých základní v Prešove. Rozširujúc svoje meno vďaka bohatej činnosti a medzinárodnej spolupráci aj za hranice Slovenska. Pri hodnotení svojej desať ročnej činnosti (2015) a spriadaní plánov do ďalších rokov je už známou vo všetkých susediacich krajinách so Slovenskom ba dokonca v USA či Japonsku. Takáto je skrátená história prvých desiatich rokov Galérie Átrium v Prešove, PRIESTORU OTVORENÉHO PRE UMENIE.

Katalóg - 10 rokov Galérie Átrium

Tí najvernejší založili klub galérie

Všetci, ktorí vytvorili v priebehu prípravného obdobia a prvých mesiacov „ostrého“ fungovania galérie jednoliaty tím bez ohľadu na to, či sú aktívnymi umelcami alebo milovníkmi výtvarného umenia, zakladajú na ustanovujúcom stretnutí 17. mája 2005 Klub Galérie Átrium, pričom sedmička signatárov tohto aktu zvolila za čestného predsedu galérie akad. maliara Juraja Kresilu. A zvolila neformálne vedenie klubu. Jeho členovia okrem pravidelných stretnutí s prešovskými umelcami aktívne spoluzabezpečujú prípravu výstav umelcov v galerijných priestoroch i mimo nich (výstavy prešovských umelcov v galériách iných slovenských a zahraničných miest). Dnes je okruh členov Klubu Galérie Átrium podstatne širší a podieľa sa aktívnym spôsobom na umeleckom živote galérie.

Foto z kroniky klubu

 Pri Galérii Átrium vznikla Umelecko-odborná rada

 Dňa 29. augusta 2018 bola na pôde Galérie Átrium konštituovaná 8 členná Umelecko-odborná rada galérie. Jej základnými cieľmi (okrem systematickej prezentácie a pomoci výtvarným umelcom regiónu) je postupný posun úrovne galérie k vyššej kvalite výstavníctva výtvarného umenia a prehĺbenie medzinárodnej spolupráce s vybranými galériami krajín V4 a Ukrajiny. Rada je poradným orgánom  občianskeho združenia Galéria Átrium v Prešove.

Svoju účasť v Rade prijali významní domáci i zahraniční umelci Dušan Baláž (výtvarník a majiteľ Galérie VEBA Košice), Marek Burdzy (výtvarník, Galéria Krosno, PL), Borys Kuzma (národný umelec Ukrajiny, vedúci Katedry dizajnu Zakarpatského umeleckého inštitútu v Užhorode, UA), Štefan Bubán, známy slovenský výtvarník a výtvarný pedagóg, Trebišov).

Okrem tohto „umeleckého základu“ rady sú jej ďalšími členmi majiteľ Galérie Átrium Andrej Balenčin, Mária Putnocká, vedúca oddelenia kultúry a CR Mestského úradu v Prešove, Marko Demčák, tajomník Klubu priateľov GA, Milan Országh, predseda Klubu priateľov GA a vedúci sekcie fotografickej tvorby GA, fotograf Ladislav Cuper.

Členovia Rady na svojom ustanovujúcom rokovaní prehodnotili zámery a ciele projektu jej založenia, činnosti a cieľov, ako aj dostupných možností pre vzájomnú medzinárodnú spoluprácu. Odsúhlasili tiež organizačný a rokovací poriadok Rady. Za čestného predsedu rady bol jednomyseľne zvolený jeden z najvýznamnejších nestorov slovenskej výtvarnej scény Štefan Bubán, za výkonného predsedu Milan Országh a za tajomníka Rady Marko Demčák.      

Organizačný a rokovací poriadok umelecko-odbornej rady Galérie Átrium v Prešove  je základným dokumentom, usmerňujúcim jeho činnosť ako poradného orgánu  občianskeho združenia Galéria Átrium v Prešove. Vymedzuje predmet a úlohy činnosti Rady, definuje členstvo v nej a jej zasadania, vrátane ich obsahu. Tento dokument nie je nemenný, je  otvorený ďalším zmenám a doplnkom, ku ktorým tento poradný orgán môže časom pristúpiť. 

 123456

Zľava - Marek Burdzy, Dušan Baláž, Štefan Bubán a Borys Kuzma

Zľava - Marko Demčák, Andrej Balenčin a Mária Putnocká

Čestný predseda Štefan Bubán

 

Partneri